Egzekucja komornicza w Łodzi

Istota egzekucji komorniczych

 

Ze względu na cel jaki ma być osiągnięty w drodze egzekucji sądowej , wyróżnia się w doktrynie trzy rodzaje egzekucji:

 • Egzekucję świadczeń pieniężnych,
 • Egzekucję świadczeń niepieniężnych,
 • Egzekucję w celu zniesienia współwłasności nieruchomości w drodze sprzedaży publicznej.

 

W egzekucji świadczeń pieniężnych w istocie chodzi o przymusowe uzyskanie od dłużnika na rzecz wierzyciela określonej sumy pieniężnej stwierdzonej w tytule wykonawczym lub innym akcie stanowiącym podstawę egzekucji ( art. 777 KPC).

KPC przewiduje następujące sposoby egzekucji świadczeń pieniężnych:

 • Egzekucja z ruchomości,
 • Egzekucja z wynagrodzenia za pracę,
 • Egzekucja z rachunków bankowych,
 • Egzekucja z innych wierzytelności,
 • Egzekucja z innych praw majątkowych,
 • Egzekucja z nieruchomości,
 • Egzekucja z ułamkowej części nieruchomości oraz z użytkowania wieczystego,
 • Egzekucja ze statków morskich,
 • Egzekucja przez zarząd przymusowy,
 • Egzekucja przez sprzedaż przedsiębiorstwa lub gospodarstwa rolnego,

Natomiast celem w egzekucji świadczeń niepieniężnych jest uzyskanie od dłużnika na rzecz wierzyciela świadczenia niepieniężnego tj.

 • Świadczenia polegającego na wydaniu rzeczy ruchomej
 • Świadczenia polegającego na wydaniu nieruchomości, statku lub opróżnienia pomieszczenia (eksmisja)
 • Świadczeniu polegającego na wykonaniu czynności, którą za dłużnika może wykonać także inna osoba
 • Świadczenia polegającego na wykonaniu czynności, którą za dłużnika nie może wykonać inna osoba i której wykonanie zależy wyłącznie od woli dłużnika
 • Świadczenia polegającego na zaniechaniu pewnej czynności przez dłużnika albo na nieprzeszkadzaniu przez niego czynności wierzyciela

Komornik sądowy Kamila Kociuga posiada 9-letnie doświadczenie w egzekucji należności ze wszystkich branży, ale przede wszystkim z sektora finansowego. Jest osobą uprawnioną do ustalenia faktycznego majątku dłużnika, na którym zostanie przeprowadzona egzekucja komornicza. Za egzekucję komorniczą uważa się zajęcie ruchomego lub nieruchomego majątku dłużnika ze względu na zaciągnięte i niespłacone przez niego zobowiązanie na rzecz wierzyciela. Kancelaria prowadzi 3 rodzaje egzekucji sądowej ze względu na cel: ze świadczeń pieniężnych, ze świadczeń niepieniężnych oraz w celu zniesienia współwłasności nieruchomości w drodze sprzedaży publicznej. Proces egzekucji na drodze sądowej rozpoczyna wydanie tytułu wykonawczego: nakazu zapłaty, wyroku etc. (art. 777 KPC )

Rodzaje świadczeń w ramach egzekucji komorniczej w Łodzi

Do świadczeń pieniężnych zaliczane są wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy, z rachunków bankowych, z praw majątkowych, z nieruchomości oraz ruchomości. Za świadczenia niepieniężne uważa się uzyskanie lub wydanie na rzecz wierzyciela żądanego przedmiotu, eksmisja oraz żądanie wykonania danej czynności. Wszystkie sposoby egzekwowania świadczeń zawarte są w Kodeksie Postępowania Cywilnego. Na stronie kancelarii znajdują się odpowiednie wnioski do wszczęcia postępowania egzekucyjnego

Kontakt z komornikiem

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Łodzi Widzewa w Łodzi
Kamila Kociuga
Kancelaria Komornicza nr VIII

Adres kancelarii komorniczej

ul. Dąbrowskiego 17a II p.
93-177 Łódź

Telefon do komornika

42 205 98 48
505-426-036

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych w celu wysłania informacji handlowych drogą elektroniczną
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wysłania informacji handlowych drogą elektroniczną przez kamilakociuga.wwwprojekt.pl, zgodnie z art. 6 ust.1 lit.a europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz.UE L nr. 119, str.1) oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U 2002 nr 144 poz.1204 ze zm)

Niniejsza strona internetowa ma charakter informacyjny i nie stanowi reklamy działalności prowadzonej przez kancelarię.

Informacje zawarte na stronie nie stanowią również oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.