Zabezpieczenie roszczeń – komornik Łódź

 
Celem prowadzenia postępowania zabezpieczającego jest zabezpieczenie interesów strony, która prowadzi lub będzie prowadzić postępowanie sądowe przeciwko określonemu podmiotowi, aby nie okazało się, że mimo uzyskania korzystnego wyroku w sprawie, jego wykonanie będzie utrudnione bądź niemożliwe.

Przedmiotem zabezpieczenia jest roszczenie, dopuszczalne jest również zabezpieczenie prawa.

Zabezpieczenie może być udzielone w każdej sprawie cywilnej.

Udzielenia zabezpieczenia może żądać każda strona lub uczestnik postępowania, jeżeli uprawdopodobni:

  • roszczenie, które ma być zabezpieczone oraz
  • interes prawny w udzieleniu zabezpieczenia.

Zabezpieczenie udzielane jest na wniosek, a w wypadkach, w których postępowanie może być wszczęte z urzędu także z urzędu.

Można rozróżnić:

  • zabezpieczenie konserwacyjne, polega ono na utrzymaniu istniejącego stanu rzeczy, na czas określony w postanowieniu, nie zmierza do zaspokojenia roszczenia;
  • zabezpieczenie nowacyjne, stwarza nową sytuację prowizoryczną aż do rozstrzygnięcia sprawy, może zmierzać do zaspokojenia roszczenia;
  • zabezpieczenie roszczeń pieniężnych;
  • zabezpieczenie roszczeń niepieniężnych.

Kontakt z komornikiem

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Łodzi Widzewa w Łodzi
Kamila Kociuga
Kancelaria Komornicza nr VIII

Adres kancelarii komorniczej

ul. Dąbrowskiego 17a II p.
93-177 Łódź

Telefon do komornika

42 205 98 48
505-426-036

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych w celu wysłania informacji handlowych drogą elektroniczną
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wysłania informacji handlowych drogą elektroniczną przez kamilakociuga.wwwprojekt.pl, zgodnie z art. 6 ust.1 lit.a europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz.UE L nr. 119, str.1) oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U 2002 nr 144 poz.1204 ze zm)

Niniejsza strona internetowa ma charakter informacyjny i nie stanowi reklamy działalności prowadzonej przez kancelarię.

Informacje zawarte na stronie nie stanowią również oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.